Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

IAE

IVTM (Vehicles)

ESCOMBRARIES

CEMENTIRI

AIGUA

Maig – Juny

Maig – Juny

Setembre – Octubre

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Com fer els pagaments

Podeu efectuar els pagaments de tots els vostres tributs d’una de les maneres seguents:

 1. PersonalmentMitjançant la presentació dels documents de pagament a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores.
 2. Per internet a la vostra entitat bancàriaPodreu optar per aquesta fórmula quan la vostra entitat bancària ofereixi el servei de banca en línia o banca electrònica. La utilització d’aquest mitjà us permetrà fer el pagament  a la vostra entitat, tant en període voluntari com executi, de tots els tributs (i/o multes) que el vostre ajuntament hagi delegat a XALOC.
 3. Per internet a través de la pàgina web de XALOC (www.xalocgirona.cat)
 4. Per caixer automàtic
 5. Amb domiciliació bancària
  La utilització d’aquest mecanisme us estalviarà temps i diners. XALOC us ofereix la possibilitat de domiciliar el pagament dels tributs que hagi delegat el vostre ajuntament.Amb la domiciliació de rebuts no us haureu de preocupar de rebre l’avís/document de pagament i alhora evitareu desplaçaments a les oficines de les entitats col.laboradores per efectuar el pagament així com possibles recàrrecs i/o interessos que es generen quan el deute no es liquida en període de pagament voluntari.L’ordre de domiciliació té una vigència de caràcter indefinit. Qualsevol modificació de la domiciliació o la sol.licitud de baixa d’aquesta s’haurà de comunicar al servei de recaptació del vostre municipi.
 6. Amb fraccionament i ajornament del deute
  El pagament del deute tributari es pot fraccionar i/o ajornar tant en període de pagament voluntari com executiu, d’acord amb les previsions que es determinen reglamentàriament. Per acollir-vos a aquesta possibilitat haureu de formular la corresponent sol·licittud a qualsevol de les nostres oficines. Els formularis els podreu trobar a la nostra pàgina web.

 

 

Serveis que XALOC ofereix als contribuents

OFICINA VIRTUAL

La podeu trobar dins de la nostra pàgina web www.xalocgirona.cat. L’Oficina Virtual ofereix un espai per fer consultes i tràmits de manera fàcil i en qualsevol moment, en relació amb els tributs i altres ingressos que els ajuntaments han delegat a XALOC.

CARPETA CIUTADANA

És l’ajuntament transparent i en línia. A través de la Carpeta ciutadana podreuefectuar les operacions següents:

 • Tràmits personals en línia
 • Consulta de dades i rebuts
 • Calendari fiscal
 • Obtenir duplicats de rebuts
 • Documents d’ingrès
 • i moltes d’altres operacions…

SERVEIS DE GESTIÓ CADASTRAL

 • Punt d’informació cadastral
 • Tramitació de canvis de nom d’IBI i incorporació de cotitulars
 • Alta de les construccions (cases, pisos, piscines, etc.), reformes i ampliacions total o parcials
 • Baixa d eles construccions, enderrocs totals o parcials
 • Segregacions i agrupacions de finques urbanes
 • Obra nova i divisions horitzontals
 • Canvi d’ús i destí de les construccions
 • Tramitació de recursos i resolució de discrepàncies al Cadastre
 • Obtenció de certificacions literals i gràfiques de la finca
 • Assesssorament cadastral