Edictes

Exercici: 2022 Bop: 188-0 Edicte: 8465 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un tram de la ctra. GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7995 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de les bases que han de regir la concessió d'ajuts a famílies que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars, colònies i sortides escolars durant el curs 2022-2023 i/o casal d'estiu 2023
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6574 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual de l'àmbit del PAU5
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6508 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de proposta d'inventari de camins municipals
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6504 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de les bases que han de regir la concessió d'ajuts a famílies que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars, colònies i sortides escolars durant el curs 2022-2023 i/o casal d'estiu 2023
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6459 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 133-0 Edicte: 6202 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (terme municipal de Flaçà), amb via verda
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5683 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública dels comptes generals de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4928 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Informació pública de la modificació puntual del POUM 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4554 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de policia, bon govern i circulació