Edictes

Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6995 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública d'un expedient de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5684 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Extracte en la BDNS de la convocatòria 518788 d'ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars, colònies i sortides escolars durant el curs 2020-2021 i/o casal d'estiu
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5480 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5412 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5097 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva del projecte executiu "Arranjament dels danys al pas-gual sobre el Riu Ter que connecta els municipis de Flaçà i Sant Jordi Desvalls, produïts pels aiguats de la borrasca Glòria de gener de 2020"
Exercici: 2020 Bop: 137-0 Edicte: 4942 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de les bases per a l'atorgament d'ajuts a famílies desfavorides, curs 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4509 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual 1/2020 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4467 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4342 ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS) - Información pública de la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del Proyecto Constructivo de nueva acometida eléctrica en AT 45 kV a la subestación de Flaçá
Exercici: 2020 Bop: 123-0 Edicte: 4259 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2020