Edictes

Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 566 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10083 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9654 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9626 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 9028 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 211-0 Edicte: 7868 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6995 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública d'un expedient de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5684 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Extracte en la BDNS de la convocatòria 518788 d'ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars, colònies i sortides escolars durant el curs 2020-2021 i/o casal d'estiu
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5480 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5412 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019