Edictes

Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11069 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Informació pública de l'acord plenari d'adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11053 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial del Projecte d'obres de renovació de voreres de la carretera de Sant Llorenç de les Arenes al municipi de Flaçà
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11052 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10775 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 10035 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 221-0 Edicte: 9665 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació de la memòria valorada "Adequació de terreny com a aparcament provisional al municipi de Flaçà"
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 9095 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 9094 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació provisional de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8819 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Delegació de les funcions de l'Alcaldia per absència del seu titular - Exp. X2021000281
Exercici: 2021 Bop: 193-0 Edicte: 8386 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres