Edictes

Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 586 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023 i la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 585 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2022
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 583 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 526 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni per al pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Flaçà
Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 335 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Publicitat del dia assenyalat per a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació per a l'execució del projecte d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6424 de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (TM Flaçà)
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11912 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal de Flaçà
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11782 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11503 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10843 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9625 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023