Bases dels premis per als Treballs de Recerca sobre Flaçà

Aquest any l’Ajuntament de Flaçà torna a convocar els premis als Treballs de Recerca (TdR), un reconeixement per l’alumnat del municipi que generi coneixements sobre el patrimoni de Flaçà.

Poden participar-hi estudiants de Batxillerat empadronats almenys mig any a Flaçà, que de forma individual presentin un TdR realitzats durant aquest curs o l’anterior d’acord amb les bases de la present convocatòria: bases-premis-per-als-treballs-de-recerca-2022-1784962

S’atorgaran premis econòmics als TdR de Batxillerat de qualsevol camp: científic, humanístic, o social que estiguin relacionats amb el municipi de Flaçà.

Es disposa d’un fons de 500€ per distribuir entre els millors TdR a criteri del jurat, amb una quantia màxima per treball de 150€.

Les sol.licituds s’han de presentar mitjançant una instància genèrica a l’Ajuntament de Flaçà, acompanyades de la següent documentació:

El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 10 de juny de 2022.

El jurat tindrà en compte els següents criteris d’avaluació:

  • Temàtica
  • Desenvolupament del treball
  • Metodologia
  • Correcció lingüística
  • Aspectes formals

Per tenir en compte el treball, aquest ha d’haver obtingut com a mínim un 5 per part del centre on s’ha realitzat.

El veredicte es farà públic al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Flaçà (a www.flaca.cat).

L’incompliment d’aquestes bases, en qualsevol punt, podrà donar lloc a l’eliminació del candidat/a que hagi incorregut en aquest incompliment.
Amb l’acceptació d’aquestes bases i la presentació dels treballs, els seus autors/es cedeixen a l’Ajuntament de Flaçà el dret de difondre’n el contingut per generar coneixement sobre el patrimoni del municipi (fent-ne constar l’autoria).