AJUTS AUTÒNOMS GENERALITAT DE CTALUNYA, COVID-19

ajuts autonomsEl diari Oficial de la Generalitat ha publicat la Resolució TSF/806/2020 de 2 d’abril,per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, per a compensar les pèrdues econòmiques com  a conseqüència de la COVID-19.

Preveu un ajut en forma de prestació econòmica única , per un import màxim de fins a 2000′-€. Aquesta ajuda es pot demanar des de avui dilluns, però  amb tot un seguit de condicions, entre d’altres:

  • L’activitat te que figurar com a tal dins  les  que s’ha decretat el tancament.
  • No disposar de fons alternatives d’ingressos.
  • L’Autònom te que esser persona física (no s’inclouen socis de societats mercantils, ni civils privades, ni comunitats de bens, cooperatives ni societats laborals, administradors de societats, ni els treballadors autònoms col·laboradors).
  • Estar d’alta al RETA durant el primer trimestre del 2020.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Seg. Social i l’Estat.
  • Haver patit una reducció dràstica i involuntària dels ingressos en el març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.(cal disposar de tota la documentació acreditativa dels ingressos i despeses del darrer any.
  • Que la base imposable de la Declaració de Renda del darrer any no supera els 25.000€.
  • Aquest ajut es incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.