Ple

Joan Adroher i Feliu (Junts per Flaçà)

Alcalde-President. ÀREA DE GOVERNACIÓ, CULTURA, PERSONAL, URBANISME I HISENDA.

Correu electrònic: alcaldia@flaca.cat


Miquel Terradez i Valmaña (Junts per Flaçà)

ÀREA DE GOVERNACIÓ, CULTURA, PERSONAL, URBANISME I HISENDA. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SANITAT.


Jordi Comalada i Saló (Junts per Flaçà)

ÀREA DE JOVENTUT, VIA PÚBLICA, PROMOCIÓ ECONÓMICA, TURISME I INDUSTRIA.


Esteve Oliveras i Bosch (Junts per Flaçà)

ÀREA D’AGRICULTURA, FORESTAL, ESPORTS, I PROTECCIÓ CIVIL.


Rosa Maria Vilà i Viader (Junts per Flaçà)

ÀREA DE COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ENSENYAMENT (CEIP I LLAR D’INFANTS) I MEDI AMBIENT.


 • Elena Seguí Anoll  (FU-ERC-AM)
 • Carmen Viñolas Llandrich (FU-ERC-AM)
 • Montserrat Sunyer Reig (FU-ERC-AM)
 • David Lozano i Garcia (FU-ERC-AM)

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

Calendari de Plens

Actes dels Plens